@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Det kan være en stor utfordring å sørge for et godt inneklima i barnehager og daginstitusjoner. Barnene blir levert og henter på forskjellige tidspunkter og ofte tilbringes en stor del av dagen utendørs, alt etter årstid, vind og vær.

Det gir et riktig variert behov for ventilasjon, ikke bare ut over dagen, men også fra rom til rom. Noen rom brukes mer enn andre – og i lengre perioder.

Så hvordan gir man hvert enkelt barn og voksen det best mulige inneklimaet hele dagen, uavhengig av hvor de oppholder seg?

Det kan la seg gjøre med behovsstyrt Airmaster desentral ventilasjon. Hvert anlegg er et stand-alone anlegg med egen interne styring. Typisk vil det være ett anlegg per lokale, men et anlegg kan også klare et lokale som ligger ved siden av, som f.eks. toaletter eller stellerom. Ventilasjonsanleggene kan behovsstyres med en eller flere sensorer. Det kan være en CO2-sensor, TVOC-sensor, bevegelsessensor eller fuktsensor. På denne måten kan luftkvaliteten styres slik at hvert enkelt rom gir brukerne det beste mulige inneklimaet, med minst mulig energiforbruk og CO2-avtrykk.

Med Airmaster sitt brede produksjonsprogram av desentrale ventilasjonsanlegg har man mulighet til å skape presis den ventilasjonsløsningen som gir mest mening til de forskjellige lokaler og størrelser som man finner i barnehager/daginstitusjoner.

 

Eksempler på lokaler som kan oppnå fordeler på bakgrunn av tilpasset ventilasjon:

Spiseområdet

Spiseområdet er ofte kun kortvarig i bruk og har derfor kun bruk for utskifting av luften mens det spises lunsj og kanskje en kort periode før og etter.

Her kan man f.eks. velge å styre ventilasjonen automatisk ved hjelp av CO2 behovsstyring. Ved hjelp av en CO2-sensor som samarbeider med den interne styringen vil luftmengden variere alt etter CO2-nivået i rommet.

Man kan selvfølgelig også velge å la ventilasjonen kjøre i bestemte tidsintervaller, men det optimale vil være å supplere med en sensor for å utnytte den integrerte behovsstyringen.

Stellerom

Mindre rom, som f.eks. stellerom, har et høyt men kortvarig behov for ventilasjon. Her kan boost-funksjonen på Airmaster ventilasjonsanlegg hjelpe, slik at det raskt luftes ut.

I stellerommene er det ofte unødvendig å installere et ventilasjonsanlegg i rommet med både tilførelse av frist luft og avtrekk. Her kan man f.eks. nøyes med å lage kanalført avtrekk på et anlegg i et rom som ligger ved siden av og dermed suge via avtrekksventiler. 

Selv om luften fra stellerommene kanalføres ut til et sideliggende lokale vil det ikke føre til luktplager i rommet. Luften føres direkte ut og det er ingen kortslutning fra ventilasjonsanlegget.

Garderobe

Å ha ventilasjon etter behov i garderoben vil særlig være av hensyn til klær og bygningen. Barn og voksne oppholder seg minimalt i dette rommet, så mindre frist luft vil ikke ha en stor innflytelse på det generelle velværet.

Behovet for ventilasjonen i garderoben kan derfor variere alt etter vær og klær

 • Er det vått eller tørt vær?
 • Bruker barnene en sommerjakke eller tykt vintertøy?


I garderoben kan man velge utelukkende å ha behovsstyrt ventilasjon ved bruk av fukt- og/eller CO2-sensorer. På den måten sikrer man et godt inneklima for det kortvarige opphold, men samtidig sikrer man også bygningen mot et for høyt fuktnivå.

Så blir det kun luftet ut når det er behov for det.

Lett å installere

 • Det kan være nok å installere i ett eller noen få rom.
 • En svært fordelaktig løsning i eksisterende byggeri, samt påbygg.
 • Står man med en eksisterende bygning uten ventilasjon i de mest brukte rom eller med noen som er helt utilstrekkelige så kan man starte med å installere ventilasjon i de mest brukte rommene, som f.eks. grupperom.
 • Stand-alone desentrale ventilasjonsanlegg sitter typisk ved en yttervegg med direkte adgang til frisk luft og dermed ingen lange kanaler.
 • Det skal ikke lages plass til et teknisk rom.
 • Alle ventilasjonsanlegg er innenfor klimaskjermen
 • Vegg-/takmonterte modeller kan helt eller delvis integreres i taket, alt etter hvor mye plass det er
 • Gulvstående modeller kan ha en ytterlig funksjon som f.eks. romdeler eller tavle.

Styring

Luftkvalitet – styring og dokumentasjon

Du kan velge å la luftkvaliteten styre ventilasjonsanlegget (kan styres etter CO2- og TVOC-nivået, samt med bevegelsessensor og fuktsensor). Brukes både TVOC og CO2-sensor kan det ventileres etter flere parametere som er aktuelle i en barnehage og på den måten alltid sikre det beste mulige inneklimaet.

Anvendelsen av en TVOC-sensor og en CO2-sensor sikrer at det ventileres etter flere parametere og prioriterer alltid den mest kritiske. Med en TVOC-sensor sikres det at det ventileres iht. lett fordampelige organiske stoffer som f.eks. kommer fra leketøy, maling, lim, rengjøringsmidler, byggematerialer, møbler osv. Ved å bruke begge typer sensorer så skaper man større sikkerhet for at det alltid ventileres med det korrekte luftskiftet og at det sikres godt inneklima for barnene.

En CO2-sensor, evt. også en TVOC-sensor, måler konsentrasjonene og sender denne informasjonen til styringen i ventilasjonsanlegget. Luftkapasiteten styres heretter i forhold til det aktuelle CO2-/TVOC-nivået i rommet og det ønskede nivå.

Det aktuelle CO2- og TVOC-nivået kan sees i «Airlinq Online» eller i betjeningspanelet «Airlinq Orbit panel».

De desentrale ventilasjonsanleggene med intelligent styring gjør det mulig å;

 • Optimere inneklimaet i det enkelte rom, med mulighet for å prioritere dem individuelt ved hjelp av sensorer og individuelle grunninnstillinger
 • Gi et lokal en ny funksjon ved raskt og enkelt å endre grunninnstillingene
 • Slukke for ventilasjonen i ubrukte rom i sommerperioden
 • Ha sentral styring vha. Airmaster sin online IoT platform «Airlinq Online»
 • Få en sterk kombinasjon av lokal betjening i institusjonene og online overvåkning/betjening
 • Dokumentere hvordan CO2- og TVOC-nivået, samt temperatur, har vært i en periode, f.eks. det siste året

Og så har du videre muligheten for å integrere Airmaster anleggene med ditt egen SD-system. 

Dimensjonering av ventilasjon

Dimensjonering av det riktige ventilasjonsanlegget gjøres ut fra:

 • Hvilke krav og normer som hører til bruken av denne type bygning
 • Hvilket type rom er det og hvordan blir det brukt i løpet av dagen/året?
 • Hvor mange voksne og barn oppholder seg i rommet?
 • Aktivitetsnivå?
 • Rommets areal?
 • Takhøyde?
 • Utendørsnivå for CO2

Energieffektivt inneklima

 • Svært lavt energiforbruk til fordel for energirammen
 • Virkningsgrad på motstrømsvarmeveksler > 82%
 • SEL-verdi på 600-900 Ws/m3
 • Minimalt stand-by forbruk
 • Behovsstyrt ventilasjon rom for rom – kun ventilasjonen når det er et behov for det. F.eks. styrt etter CO2-nivået og/eller TVOC (flyktige gasser).
 • Gode muligheter for en presis opprettholdelse av termisk inneklima ved hjelp av dobbeltvirkende bypass spjeld, hvor luften passerer 100% forbi veksleren i varmeperioder.

Rommets innretning og geometri

For å få det fulle utbyttet av Airmaster sine desentrale ventilasjonsanlegg er det viktig å ikke kun dimensjonere til det rette ventilasjonsanlegget, men også å plassere det korrekt til rommets innretning og geometri.

Overveielser:

 • Er det et langt smalt rom?
 • Er det høyt til loftet?
 • Er det skråtak?
 • Er det synlige bjelker under taket?

Lydnivå

Airmaster ventilasjonsanlegg er utviklet til å arbeide så lydløst som mulig.

 • Den rette plasseringen i rommet i forhold til akustikk m.m. har innflytelse på den endelige oppfattelsen av lydnivået. Det tas derfor hensyn til lydnivået ved prosjektering.
 • Ventilasjonsanlegget er dimensjonert for 30 dB(A) ved en etterklangstid på 0,6 sekunder, som svarer til stille snakk.
 • Lydreduksjon fra utenfra kommende støj dempes med ca. 50 dB(A), slik at det ikke kan høres inne.

Airmaster kort forklart

Airmaster desentrale ventilasjonsanlegg er stand-alone anlegg med innebygget intelligens og med mulighet for sentral styring ved hjelp av:

 • Airmaster online platform, «Airlinq Online»
 • Integrasjon til eget CTS

Det er mulighet for kombinasjon av lokal betjening i institusjonen og online fjernovervåkning/betjening med forskjellige brukernivåer.

Luften i rommet skiftes ut med frisk luft direkte utenfra. Det er ingen lange kanaler og ingen luft som flyter fra rom til rom.

Høy varmegjenvinning – energien fra den brukte romluften brukes til å varme opp med i varmeveksleren.

Og mye mer…

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !