Airmaster desentral ventilasjon - balansert ventilasjon med høy varmegjenvinning

Fordelene til Airmaster ventilasjonsanlegg som du bør kjenne til

Airmasters desentrale balanserte ventilasjon er frittstående ventilasjonsanlegg der alt er samlet i en enhet. Normalt vil et desentralt ventilasjonsanlegg monteres på yttervegg, slik at det er korte kanaler gjennom ytterveggen for frisk luft og avtrekk. Men det kan være bygningstekniske hensyn som gjør at det er nødvendig å plassere ventilasjonsanlegget lengre inn i bygningen. Flere av våre desentrale balanserte ventilasjonsanlegg kan også monteres med kanaler, slik at også denne monteringstypen er dekket.

Med tanke på styringen av det, så er det ikke nødvendig å gå rundt til panelene til hvert ventilasjonsanlegg - det finnes flere måter styringen kan samles på. Den kan enten foretas via vår nettskyløsning med "Airlinq Online", eller så kan det integreres med allerede eksisterende SD-anlegg.

Lavt energiforbruk, differensierte driftstider, enkel tilpasning til individuelle behov og muligheten for etappevis montering er noen av grunnene til å velge en desentral balansert ventilasjon framfor en sentral. I tillegg er det ikke behov for å inngå styringskompromisser - den kan foretas sentralt.

Installasjonsmessig er det også mange muligheter, da anlegget kan monteres synlig, eller monteres i himling.

Plassmessig skal det ikke avsettes arealer til teknisk rom eller gjøres plass til kanaler. Ombygging kan tas i mindre etapper, f.eks. en etasje, eller bare noen rom av gangen. Dermed slipper man at hele bygget må være tømt i byggeperioden. 

Desentrale balanserte ventilasjonsanlegg monteres i de lokalene som skal ventileres, og dermed betjener anleggene kun den brannmessige enheten i bygget som de er monterte i. Normalt sett kan desentrale balanserte ventilasjonsanlegg installeres slik at det ikke er behov for penetrering av brannmessige skiller i bygget, og dermed er det ikke krav til ytterligere sikring mot spredning av brann og røyk. Det betyr at det ikke vil være ekstrakostnader knytte til installering, drift og service av brannsikringsautomatikk, eller til rengjøring av kanaler for den saks skyld.

1. Behovsstyrt balansert desentral ventilasjon - rom for rom

Desentral ventilasjon tilgodeser individuelle behov, og gjør at det er mulig å tilpasse klimaet etter egne ønsker. Det er mulighet for behovsstyring rom for rom. Hvis bare ett av lokalene er i bruk på ettermiddagen, så kan ventilasjonen i alle de andre lokalene kobles ned når de ikke er i bruk. Anleggene kan styres på forskjellige måter, f.eks. med ukeskjema, CO2-følere eller bevegelsesfølere.

Les mer om behovsstyring med følere

Behovsstyrt ventilasjon
balansert ventilasjon
energieffektiv ventilasjon med høy varmegjenvinning

2. Energieffektiv ventilasjon med høy varmegjenvinning

Et desentralt ventilasjonsanlegg fra Airmaster plasseres i nærheten av yttervegg. Dermed unngår man energitap ved transport av uteluften. Airmasters svært effektive motstrømsvarmeveksler presterer opptil 85% målt som tørr virkningsgrad i henhold til EU-standard EN308, og opptil 95% hvis kondensering regnes med, noe som bidrar til en høy varmegjenvinning og en svært effektiv ventilasjon.

Det er ikke behov for lange ventilasjonskanaler, og dermed oppnås det et minimalt varmetap (transmisjonstap).

3. Ved desentral ventilasjon unngås støyforurensning

Lyd er en viktig del av komfortventilasjon, og det er en utfordring Airmaster har løst.

Airmaster benytter energieffektive EC-motorer som gir et lavt energiforbruk, gode reguleringsegenskaper og støysvak drift. Flere utviklingstrinn har gjort Airmaster til en nærmest lydløs opplevelse.

Airmasters desentrale ventilasjonsanlegg har ingen lange kanaltilkoblinger. Det betyr at man unngår et høyt lufttrykk, noe som normalt er årsaken til støy, og et forhøyet energiforbruk.

Ved desentral ventilasjon unngås støyforurensning
ventilasjonsanlegg med kjølemodul

4. Komfortkjøling sikrer en behagelig romtemperatur

Selv uten at det er et varme- eller luftbehandlingsanlegg, så kan Airmasters ventilasjonsanlegg likevel bidra til regulering av romtemperaturen til et visst nivå. Den helautomatiske styringen vil utnytte utetemperaturen til kjøling, så lenge denne er lavere enn romtemperaturen, delvis ved bypass av varmeveksleren og delvis gjennom nattkjøling.

Hvis det er bruk for mer kjøling kan de fleste av Airmasters ventilasjonsanlegg utstyres med en kjølemodul som kan senke tilluftstemperaturen ytterligere. De spesialutviklede kjølemodulene er konstruert for å senke tilluftstemperaturen med opptil 15°C, og sikre den mest komfortable tilluftstemperaturen. Kjølemodulene er behovsstyrte og kjøler kun luften i det omfanget som er nødvendig.

5. Markedets raskeste og mest fleksible installasjon

Det desentrale balanserte ventilasjonsanlegget er enkelt og raskt å installere. Et par timers tilgang til rommet er tilstrekkelig til installasjon av ventilasjonsanlegget, og det er driftsklart med en gang etter montering.

Den enkle installeringen gir en stor fleksibilitet da den daglige bruken av rommet ikke trenger å bli avbrutt eller forstyrret i lengre tid. Installeringskostnadene kan dermed holdes lave.

Vedlikehold av ventilationsanleggene er minimalt

6. Airmaster har gjort det enkelt å vedlikeholde ventilationsanleggene

Vedlikehold av ventilationsanleggene er minimalt. Alle komponentene i ventilationsanlegget er av høyeste kvalitet, og normalt vedlikehold vil i utgangspunktet bare bestå av utskifting av filter 1-2 ganger i året.

Et Airmaster ventilasjonsanlegg er konstruert for å ha en lang driftstid, og det er i tillegg et system som krever minimalt med vedlikehold for å kunne opprettholde den lange levetiden. Men som alt annet mekanisk er det likevel noe vedlikehold som vi anbefaler. Delvis for å forlenge levetiden til anlegget og delvis for å opprettholde et optimalt inneklima, og minimalt energiforbruk i hele levetiden.

For å sikre at våre kunde får en god opplevelse med ventilasjonsanlegget, inkludert lave driftsomkostninger og optimalt inneklima, så tilbyr vi en rekke servicevalg, både på stedet og på nettet.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !