Styringsprocesser

Kondenshåndtering

Ved den høye varmegjenvinningen på opptil 95% skjer det en kraftig avkjøling i motstrømsvarmeveksleren. Dermed kan fukten i fraluften kondensere i veksleren. Kondensatet samles opp i en kondensbakke. En flottør registrerer automatisk kondens i kondensbakken. For å forhindre driftsavbrudd, kan kondensatet ledes bort fra anlegget og ut i et avløp.

Alternativt kan ventilasjonsanlegget utstyres med en helautomatisk kondenspumpe.

Innebygd flottør advarer hvis det dannes
kondensvann som blir liggende.

Drift av Airmaster ventilasjonsanlegg i kaldt klima

Airmasters desentraliserte ventilasjonsanlegg er også konstruert for bruk i kalde regioner, som de nordlige delene av Skandinavia og Grønland, der det allerede er et større antall anlegg i drift.

Ventilasjonsanleggene har innebygde intelligente styringsprosesser som regulerer og tilpasser anleggets drift automatisk, hvis det er nødvendig, for å opprettholde ønsket tilluftstemperatur i perioder med lav utetemperatur.

Frostbeskyttelse

Den høye effektiviteten til varmevekslerne sikrer et lavt energiforbruk til oppvarming av tilluften, noe som er en fordel både for økonomien og miljøet. Den høye effektiviteten kan imidlertid føre til at det kalde perioder oppstår en kondensering av avtrekksluften i varmeveksleren. Hvis uteluften er tilstrekkelig kald er det en fare for at kondensen fryser til is, noe som kan føre til en blokkering av avtrekket i varmeveksleren.

Dette problemet er det selvsagt tatt høyde for i Airmasters ventilasjonsanlegg. Airlinq® vil forhindre isdannelser effektivt ved at den gradvis reduserer tilluftsmengden, og eventuelt øker avtrekket til nødvendig nivå. Dermed stiger avtrekkstemperaturen igjen. Hvis denne prosessen ikke er tilstrekkelig for å forhindre isdannelse i varmeveksleren, vil Airlinq® beskytte anlegget ved at det gjennomføres en driftsstopp samtidig med at et alarmsignal aktiveres.

Kontrollert tilluftstemperatur

For å oppnå en optimal varmegjenvinningsgrad er Airmasters ventilasjonsanlegg utstyrt med svært effektive motstrømsvarmevekslere. Dette sikrer at anlegget i store deler av året kan levere en komfortabel tilluftstemperatur med balanserte luftmengder uten at det er behov for et ettervarmebatteri.

Airlinq® overvåker kontinuerlig temperaturforholdene i ventilasjonsanlegget, og regulerer automatisk luftmengden hvis den ønskede tilluftstemperaturen i perioder ikke kan opprettholdes innenfor akseptable grenser. I dette tilfellet vil styringen gradvis redusere tilluftsmengden, og eventuelt øke avtrekket til nødvendig nivå.

Ettervarme

Airmasters ventilasjonsanlegg kan leveres med elektrisk eller vannbasert ettervarmebatteri.

Ettervarmebatteriet aktiveres automatisk når tillufttemperaturen kommer under ønsket nivå. Hvis ventilasjonsanlegget er utstyrt med et ettervarmebatteri, er det første når varmebatteriets kapasitet er 100 % utnyttet at styringen vil utføre en ubalanse i luftmengden i det omfanget som er nødvendig. (Se figur 1).

Elektrisk eftervarmeflade

Elektrisk ettervarmebatteri

Ventilasjonsanlegg med elektrisk ettervarmebatteri leveres med en adaptiv styring av varmebatteriet, hvor ytelsen kontinuerlig tilpasses det aktuelle behovet. Dette sikrer en energieffektiv drift, samt stabil tilluftstemperatur.

 

 

Figur 1: Forenklet prinsippskisse av ventilasjonsanlegg med varmeveksler og ettervarmebatteri.

Figur 2: Forenklet prinsippskisse av ventilasjonsanlegg med varmeveksler og forvarmebatteri.

Forvarme

Airmasters ventilasjonsanlegg kan leveres med et elektronisk forvarmebatteri, eller et "virtuelt forvarmebatteri".

Hvis ventilasjonsanlegget er utstyrt med dette elektriske forvarmebatteriet, så vil det varme opp uteluften før den føres til varmeveksleren, og dermed forhindres isdannelser.

Plassering av forvarmebatteriet er illustrert i figur 2.

elektrisk forvarmeflade

Elektrisk forvarmebatteri

 

 

Figur 3: Forenklet prinsippskisse av ventilasjonsanlegg med varmeveksler og varmebatteri til virtuell forvarme-funksjonen (VPH).

Virtuell forvarme

På noe anleggsmodeller kan frostbeskyttelsen alternativt gjennomføres ved hjelp av et ettervarmebatteri og funksjonen "virtuell forvarme" (VPH).

I perioder med fare for isdannelse kan en mindre del av tilluften føres utenom varmeveksleren ved hjelp av bypass-spjeldet, se figur 3. Dette medfører at avtrekket kjøles mindre ned i varmeveksleren, og dermed forhindres isdannelser. Den delen av tilluften som ledes på siden av varmeveksleren, blandes deretter med tilluft som har passert gjennom varmeveksleren, før ettervarmebatteriet varmer opp luften til ønsket innblåsningstemperatur.

Hvis ventilasjonsanlegget er utstyrt med et forvarmebatteri, eller et ettervarmebatteri i kombinasjon med funksjonen "virtuell forvarme", er det først når varmebatteriets kapasitet er 100% utnyttet at det vil bli foretatt en ubalansering av luftmengden.

Vannvarmebatteri

Ved de fleste ventilasjonsanlegg kan det monteres et vannvarmebatteri i stedet for et elektrisk ettervarmebatteri. Med et vannvarmebatteri kan den ønskede innblåsningstemperaturen også oppnås. Vannvarmebatteriets store overflate sikrer god overføring av varmeenergien til innblåsningsluften. Airlinq-styringen starter og stopper vannvarmebatteriet
ved hjelp av en motordrevet ventil. Vannvarmebatteriet leveres ferdig innebygd i ventilasjonsanlegget eller som en del av luftkanalsystemet. Dermed går tilkoblingen til
det lokale varmesystemet enkelt og raskt.

Frostbeskyttelse av vannvarmebatteri

Vannvarmebatteri er fra fabrikken utstyrt med en separat selvregulerende varmeventil som sikrer en minimumstemperatur selv når ventilasjonsanlegget er slått av. Alle de nominelle verdiene til vannvarmebatteriet er forhåndsprogrammert i Airlinq-styringen. Vannvarmebatteriet er derfor frostbeskyttet og umiddelbart funksjonsdyktig.

Vandvarmeflade

Ventilasjonsanlegg med mulighet for separat for- og ettervarmebatteri

  • AM 500
  • AM 800
  • AM 900
  • AM 1000
  • AM 1200

Ventilasjonsanlegg med mulighet for ettervarmebatteri med virtuell forvarmefunksjon

  • AM 150
  • AMC 150
  • AM 300
  • DV 1000

Flowstyring

I de fleste ventilasjonsanlegg styres luftmengden ved flowstyring. Flowstyring betyr at luftmengden er gitt i m3/t og sikrer balansert drift i tilfelle av et variert tilbaketrykk på
inntaks- og og avtrekksluft.

For at luftmengden skal konverteres til m3/t er det i anlegget montert måledyser, mellom viften og hovedboksen, som måler differansetrykket. Differansetrykket måles for henholdsvis inntaks- og avtrekksluften og omregnes til luftmengde i m3/t.

Automatisk bypass

Airlinq-styringen åpner gradvis bypassen hvis innblåsningstemperaturen overskrider det ønskede nivået. Kjøligere uteluft føres utenom motstrømsvarmeveksleren for å opprettholde
ønsket innblåsningstemperatur. Airlinq justerer innblåsningstemperaturen for å oppnå en høyere kjøleeffekt. Bypassen åpnes også automatisk hvis romtemperaturen overskrider ønsket nivå, for eksempel ved sterk sol.

Hvis det monteres en kjølemodul sammen med ventilasjonsanlegget, aktiverer Airlinq denne automatisk hvis avkjøling med uteluft ikke er tilstrekkelig. Ved drift av kjølemodulen
brukes bypassen kontinuerlig for å regulere innblåsningstemperaturen.

Natkjøling

Hvis romtemperaturen overskrider det ønskede maksimalnivået i løpet av dagen, kan alle Airmaster ventilasjonsanlegg automatisk kjøle ned rommet vha. den kaldere natteluften.
Dette registreres av Airlinq-styringen, og nattkjølingen settes i gang automatisk. Om nødvendig benytter funksjonen seg både av bypass-spjeldet og kjølemodulen for å oppnå
den ønskede kjøleeffekten.

Bygning og inventar kjøles ned, og det oppnås en reduksjon av romtemperaturen til neste dag.

Kjøling med kjølemodul

Kjøling med kjølemodul

Energimåler

Alle Airmasters ventilasjonsanlegg kan utstyres med en energimåler som gir en nøyaktig oversikt over anleggets strømforbruk. Anleggets strømforbruk kan avleses direkte på energimålerens display. Strømforbruket er også mulig å lese av via programmet “Airlinq Service Tool” eller via Airlinq Online, hvis anlegget er oppkoblet.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev