Styringsprocesser

En gjennomgang av de forskjellige avanserte styringsprosessene beskrives nedenfor.

Kondenshåndtering

Ved den høye varmegjenvinningen på opptil 95% så blir avtrekket kraftig avkjølt i motstrømsvarmeveksleren. Dermed kan fukten i avtrekket kondensere i veksleren under visse forhold. Kondensvæsken vil i de tilfellene bli samlet opp i en kondensbeholder der en flottør automatisk registrerer mengden. Anlegget er utstyrt med en automatisk prosess for håndtering av kondens, noe som betyr at det i lokaler med normal fuktbelastning, f.eks. kontorer, møtelokaler og klasserom, normalt ikke vil være nødvendig med eget kondensavløp.

Ved ventilering av lokaler med høyere fuktbelastning kan kondensvannet ledes vekk fra anlegget til et avløpssystem for å forhindre driftsavbrudd. F.eks. kan anlegget utstyres med en helautomatisk kondenspumpe.

Svoemmer.png

Innebygd flottør advarer hvis det dannes
kondensvann som blir liggende.

Drift av Airmaster ventilasjonsanlegg i kaldt klima

Airmasters desentraliserte ventilasjonsanlegg er også konstruert for bruk i kalde regioner, som de nordlige delene av Skandinavia og Grønland, der det allerede er et større antall anlegg i drift.

Ventilasjonsanleggene har innebygde intelligente styringsprosesser som regulerer og tilpasser anleggets drift automatisk, hvis det er nødvendig, for å opprettholde ønsket tilluftstemperatur i perioder med lav utetemperatur.

Frostbeskyttelse

Den høye effektiviteten til varmevekslerne sikrer et lavt energiforbruk til oppvarming av tilluften, noe som er en fordel både for økonomien og miljøet. Den høye effektiviteten kan imidlertid føre til at det kalde perioder oppstår en kondensering av avtrekksluften i varmeveksleren. Hvis uteluften er tilstrekkelig kald er det en fare for at kondensen fryser til is, noe som kan føre til en blokkering av avtrekket i varmeveksleren.

Dette problemet er det selvsagt tatt høyde for i Airmasters ventilasjonsanlegg. Airlinq® vil forhindre isdannelser effektivt ved at den gradvis reduserer tilluftsmengden, og eventuelt øker avtrekket til nødvendig nivå. Dermed stiger avtrekkstemperaturen igjen.

Hvis denne prosessen ikke er tilstrekkelig for å forhindre isdannelse i varmeveksleren, vil Airlinq® beskytte anlegget ved at det gjennomføres en driftsstopp samtidig med at et alarmsignal aktiveres.

Kontrollert tilluftstemperatur

For å oppnå optimal varmegjenvinning er Airmasters ventilasjonsanlegg utstyrt med høyeffektive motstrømsvarmevekslere. Et ettervarmebatteri brukes derfor kun til å utligne det minimale varmetapet ved ventilasjonen, slik at full drift kan opprettholdes selv i kalde områder.

Som standard opprettholdes en balansert ventilasjon så lenge innblåsningstemperaturen holder seg innenfor akseptable grenser.

Airlinq-styringen reduserer inntaksluften og øker avtrekksluften hvis den ønskede innblåsningstemperaturen ikke kan opprettholdes ved lav utetemperatur. Dermed kompenseres det for den lave temperaturen.

Funksjonen er også aktiv hvis ettervarmebatteriets kapasitet utnyttes 100%.

Elektrisk ettervarmebatteri med adaptiv styring

Det elektriske ettervarmebatteri styres automatisk via Airlinq-styringen som styrer temperaturforholdene i anlegget og kobler ettervarmebatteriet av og på etter behov. Adaptiv styring betyr at det elektriske ettervarmebatteriet oppvarmer inntaksluften etter motstrømsvarmeveksleren med kun den energi som trengs for å opprettholde ønsket innblåsningstemperatur. Den adaptive styringen sikrer dermed en jevn innblåsningstemperatur. 

Balansen mellom inntaksluften og avtrekksluften opprettholdes via det elektriske ettervarmebatteri selv ved svært lave utetemperaturer.

Plasseringen af ettervarmebatteri er illustrert i figur 1.

Varmeveksler Eftervarmeflade NO

Figur 1: Forenklet prinsippskisse av ventilasjonsanlegg med varmeveksler og ettervarmebatteri.

Elektrisk eftervarmeflade

Elektrisk ettervarmebatteri

 

 

Vannvarmebatteri

Ved de fleste ventilasjonsanlegg kan det monteres et vannvarmebatteri i stedet for et elektrisk ettervarmebatteri.

Med et vannvarmebatteri kan den ønskede innblåsningstemperaturen også oppnås. Vannvarmebatteriets store overflate sikrer god overføring av varmeenergien til innblåsningsluften.

Airlinq-styringen starter og stopper vannvarmebatteriet ved hjelp av en motordrevet ventil. Vannvarmebatteriet leveres ferdig innebygd i ventilasjonsanlegget eller som en del av luftkanalsystemet. Dermed går tilkoblingen til det lokale varmesystemet enkelt og raskt.

Frostbeskyttelse av vannvarmebatteri

Vannvarmebatteri er fra fabrikken utstyrt med en separat selvregulerende varmeventil som sikrer en minimumstemperatur selv når ventilasjonsanlegget er slått av. Alle de nominelle verdiene til vannvarmebatteriet er forhåndsprogrammert i Airlinq-styringen. Vannvarmebatteriet er derfor frostbeskyttet og umiddelbart funksjonsdyktig.

Vandvarmeflade_161909.png

Vandvarmeflade

Forvarme

Airmasters ventilasjonsanlegg kan leveres med et elektronisk forvarmebatteri, eller et "virtuelt forvarmebatteri".

Hvis ventilasjonsanlegget er utstyrt med et elektrisk forvarmebatteri varmes uteluften opp før den tilføres motstrømsvarmeveksleren, og dermed forhindres isdannelse i motstrømsvarmeveksleren. Airlinq-styringen regulerer temperaturforholdene i anlegget for å opprettholde en balansert ventilasjon. Dette skjer ved at forvarmebatterierne kobles til kun dersom det er behov for det.

Dermed kan energiforbruket holdes på et minimum.

Plassering av forvarmebatteriet er illustrert i figur 2.

Varmeveksler Forvarmeflade NO

Figur 2: Forenklet prinsippskisse av ventilasjonsanlegg med varmeveksler og forvarmebatteri.

elektrisk forvarmeflade

Elektrisk forvarmebatteri

Virtuell forvarme

På noe anleggsmodeller kan frostbeskyttelsen alternativt gjennomføres ved hjelp av et ettervarmebatteri og funksjonen "virtuell forvarme" (VPH).

I perioder med fare for isdannelse kan en mindre del av tilluften føres utenom varmeveksleren ved hjelp av bypass-spjeldet, se figur 3. Dette medfører at avtrekket kjøles mindre ned i varmeveksleren, og dermed forhindres isdannelser. Den delen av tilluften som ledes på siden av varmeveksleren, blandes deretter med tilluft som har passert gjennom varmeveksleren, før ettervarmebatteriet varmer opp luften til ønsket innblåsningstemperatur.

Varmeveksler Forvarmeflade Eftervarmeflade NO

Figur 3: Forenklet prinsippskisse av ventilasjonsanlegg med varmeveksler og varmebatteri til virtuell forvarme-funksjonen (VPH).

Hvis ventilasjonsanlegget er utstyrt med et forvarmebatteri, eller et ettervarmebatteri i kombinasjon med funksjonen "virtuell forvarme", er det først når varmebatteriets kapasitet er 100% utnyttet at det vil bli foretatt en ubalansering av luftmengden.

Flowstyring

I de fleste ventilasjonsanlegg styres luftmengden ved flowstyring. Flowstyring betyr at luftmengden er gitt i m3/t og sikrer balansert drift i tilfelle av et variert tilbaketrykk på inntaks- og og avtrekksluft.

For at luftmengden skal konverteres til m3/t er det i anlegget montert måledyser, mellom viften og hovedboksen, som måler differansetrykket. Differansetrykket måles for henholdsvis inntaks- og avtrekksluften og omregnes til luftmengde i m3/t.

Ventilasjonsanlegg med mulighet for separat for- og ettervarmebatteri

AM 300 AM 500 AM 800 AM 900 AM 1000 AM 1200

Ventilasjonsanlegg med mulighet for ettervarmebatteri med virtuell forvarmefunksjon

AM 150 DV 1000

Les også om styringsprocesser med kjøling og behovsstyrt ventilasjon

styringsprocesser kjøling Behovsstyrt ventilasjon

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !