Styringsprocesser

En gjennomgang av de forskjellige styringsprosessene beskrives nedenfor.

Styring via CO2 sensor

CO2-sensoren måler CO2-nivået i rommet, og videresender det til styringen. Styringen tilpasser deretter luftskiftet iht. CO2-belastningen i rommet. Det reduserer anleggets energiforbruk til et minimum.

LUFTMENGDESTYRING (figur 1)
Anlegget kan som utgangspunkt innstilles til å kjøre med en redusert standardluftmengde (min) som basisventilasjon. Hvis CO2-nivået i rommet overstiger den programmerte undergrensen (A), vil CO2-sensoren ta over og øke luftmengden. Ved fortsatt stigende CO2-belastning i rommet, økes luftmengden linjært opptil den maksimale luftmengden (max) ved CO2-nivåtes overgrense (B) og over.

START, STOPP OG LUFTMENGDESTYRING (figur 2)
Hvis anlegget styres totalt av CO2-sensoren, vil den starte med litt mer enn standardluftmengden (min +x) når CO2-nivået oversiger den programmerte undergrensen pluss 10% (A + 10%).

Ved fortsatt stigende CO2-belastning i rommet økes luftmengden linjært opptil den maksimale luftmengden (maks) ved CO2-nivåets overgrense (B) og over.

Faller CO2-nivået under den programmerte undergrensen (A), stopper anlegget igjen.

Figur 1

Figur 2

 

Styring via bevegelsessensor (PIR)

Ventilasjonsanlegget er innstilt til å starte/stoppe via et signal fra en PIR-sensor. Ved signal fra PIR-sensoren, dvs. bevegelse i sensorens sensorområde, vil anlegget starte. Anlegget vil starte i normal drift med den tilhørende programmerte luftmengden og innblåsingstemperaturen. Når signalet faller bort, stopper anlegget etter den forprogrammerte etterløpstiden. PIR-styring benyttes ofte til å aktivere full drift på anlegg som kjører grunnventilasjon når det ikke er personer til stede.
 

Fuktstyring via hygrostat

En vegghengt hygrostat registrerer luftens relative fuktighet, og sender derefter enten et start- eller et stoPpsignal til ventilasjonsanlegget. På hygrostaten er det mulig å stille inn hvilken relativ luftfuktighet signalet skal gis ved. Inne i hygrostaten finnes det noen hygroskopiske kunststoffibre. Lengden på disse er avhengig av luftens relative fuktighet. Når den ønskede relative luftfuktigheten overstiges/underskrides, sender hygrostaten et start-/stoppsignal til ventilasjonsanlegget. Benyttes ofte til å aktivere full drift på anlegg som ellers kjører grunnventilasjon når den ønskede relative luftfuktiheten overstiges.

Kondensathåndtering

Ved den høye varmegjenvinningen på opptil 95% blir fraluften avkjølt kraftig i motstrømsvarmeveksleren. Herved kan fukten i fraluften kondensere i veksleren. Kondensatet fanges opp i en kondensboks. En svømmer registrerer automatisk et eventuelt høyt kondensatnivå i bakken. For å forhindre driftsavbrytelser kan det kobles et avløp til kondensboksen slik at ev. kondens føres bort fra anlegget. Alternativt kan ventilasjonsanlegget utstyres med en kondenspumpe som pumper kondensen bort når det oppstår.

Frostbeskyttelse

Når utetemperaturen nærmer seg frysepunktet, faller avkasttemperaturen bak motstrømsvarmeveksleren. Det kan resultere i at kondensatet fryser til is i varmeveksleren. Airlinq-styringen forhindrer isdannelsen effektivt ved å øke fraluft og redusere tilluft. Derved stiger avkasttemperaturen igjen. Hvis denne prosessen ikke er tilstrekkelig mot isdannelsen i varmeveksleren, vil Airlinq-styringen beskytte anlegget ved å gjennomføre driftsstopp.

”Forvarme” med elektrisk forvarmebatteri

Hvis ventilasjonsanlegget er utstyrt med et elektrisk forvarmebatteri, varmer denne uteluften før den tilføres motstrømsvarmeveksleren, og derved forhindres isdannelse i varmeveksleren.
For å opprettholde en balansert ventilasjon kontrollerer Airlinq-styringen temperaturforholdene i anlegget. Det skjer ved at forvarmebatterierne blir koblet til hvis det er behov for det og energiforbruket holdes på et minimum.

”Virtuell forvarme” med elektrisk varmebatteri

Alternativt kan beskyttelsen mot isdannelse fortas ved hjelp av en elektrisk varmebatteri med høy kapasitet og funksjonen "virtuell forvarme".
Ved hjelp av bypass-spjeldet ledes en del av uteluften utenom motstrømsvarmeveksleren. Her varmes uteluften opp av varmebatteriet til den ønskede innblåsingstemperaturen. Fraluften nedkjøles mindre i varmeveksleren og isdannelsen i varmeveksleren forhindres. Oppgaven kan også utføres av en vannvarmebatteri.

Kontrollert innblåsingstemperatur

For å opnå en optimal varmegjenvinning, er Airmasters' ventilasjonsanlegg utstyrt med høyeffektive motstrømsvarmevekslere. Et ettervarmebatteri, som kan fås til alle Airmaster anlegg, brukes derfor kun til å utligne det minimale varmetapet ved ventilasjonen. Som standard opprettholdes balansert ventilasjon så lenge innblåsingstemperaturen holder seg innenfor akseptable grenser.
Uten ettervarmebatteri: Hvis den ønskede innblåsingstemperaturen ikke kan opprettholdes, reduserer Airlinq styringen av tilluften og øker fraluften. På denne måten kompenseres det for en lav utetemperatur. Funksjonen er også aktiv hvis ettervarmebatteriets kapasitet utnyttes 100 %. Via et ettervarmebatteri oppretholdes balanse mellom til- og fraluft, og samtidig oprettholdes trekkfrie forhold. Dette gjelder også ved ekstremt lav utetemperatur.

Elektrisk ettervarmebatteri

Et elektrisk ettervarmebatteri varmer opp tilluften etter motstrømsvarmeveksleren til den innstilte innblåsingstemperaturen hvis det er behov for dette.
Airlinq-styringen kontrollerer temperaturforholdene i anlegget og kobler automatisk på ettervarmebatteriet hvis det er nødvendig.

Vannettervarmebatteri
Ved de fleste ventilasjonsanleggene kan det som alternativ til et elektrisk ettervarmebatteri monteres et vannettervarmebatteri. Denne sikrer også den ønskede innblåsingstemperaturen. Varmebatteriets store overflate sikrer god overføring av varmeenergien til tilluften.
Airlinq-styringen starter og stopper varmebatteriet ved hjelp av en motordrevet ventil. Varmebatteriet leveres ferdig innbygd i ventilasjonsanlegget eller som en del av luftkanalsystemet. Dermed er tilkobling til det lokale varmesystemet enkelt og hurtig.

Frostbeskyttelse av vannettervarmebatteri
Vannvarmebatteriet er fra fabrikken utstyrt med en separat selvstyrende varmholdingsventil som sikrer en minimal temperatur, selv når ventilasjonsanlegget er slått av. Alle nominelle verdier til vannettervarmebatteriet er forprogrammert i Airlinq-styringen. Hermed er vannettervarmebatteriet frostbeskyttet og alltid funksjonsdyktig.

Energimåler

Alle Airmasters ventilasjonsanlegg kan utstyres med en energimåler som muliggjør et nøyaktig overblik over anleggets strømforbruk. Anleggets registerte strømforbruk kan direkte avleses på energimålerens display. Ved anlegg med P-styring kan strømforbruket også avleses på PC via programmet Airlinq Service Tool.

Automatisk bypass

Hvis innblåsingstemperaturen overstiger det ønskede nivået, åpner Airlinq-styringen bypasset gradvist. Kjøligere uteluft ledes utenom motstrømsvarmeveksleren, og den ønskede innblåsingstemperaturen oppretholdes.
Airlinq justerer innblåsingstemperaturen for å nå en høyere kjøleeffekt. Stiger romtemperaturen over det ønskede nivået, f.eks. ved sterk sol, åpnes bypassen automatisk.
Hvis det er montert et kjølemodul sammen med ventilasjonsanlegget, aktiverer Airlinq dette automatisk hvis kjøling med uteluft ikke er nok. Under drift av kjølemodulet benyttes bypasset fortsatt til å regulere innblåsingstemperaturen.

Nattkjøling

Hvis romtemperaturen i løpet av dagen overstiger det ønskede maksimale nivået, kan alle Airmaster ventilasjonsanlegg automatisk kjøle ned rommet ved hjelp av den kaldere natteluften. Denne funksjonen betegner vi som ”Nattkjøling”. Dette registreres av Airlinq-styringen og nattkjølingen settes i gang automatisk. Skulle det være nødvendig, brukes både bypass-spjeldet og kjølemodulet for å oppnå ønsket kjøleeffekt. Bygningen og inventaret kjøles ned, og romtemperaturen vil oppnå et lavere nivå enn ellers.

Kjøling med kjølemodul

Den automatiske bypassfunksjonen og nattkjølingen sikrer at innblåsings- og romtemperaturen holdes nede. Er dette ikke nok, oppnås en effektiv temperaturreduksjon vha. kjølemodulet. Airlinq aktiverer automatisk kjølemodulet som reduserer uteluftens temperatur med opptil 15°C. Uteluften tilføres deretter ventilasjonsanlegget og innblåsingstemperaturen holdes nå ved hjelp av den automatiske bypassfunksjonen på det ønskede nivået.

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev