Ventilasjon i et miljømessig perspektiv

På vegne av Airmaster har det rådgivende ingeniørfirma MOE udarbejdet en LCA analyse, der giver et miljømessigt perspektiv til dialogen om valg av ventilasjonsløsning
CO2 belastning fra ventilation

LCA analyse

Byggebransjen står for en vesentlig del av verdens samlede klimapåvirkninger, hvor det i de seneste år har vært et skjerpet fokus på å redusere særlig CO2-utslippet fra byggematerialer og bygningers driftsenergi.

For å bidra til dette har Airmaster fått utarbeidet en LCA analyse basert på en desentral ventilasjonsløsning og en sentral ventilasjonsløsning i en konkret renoverings-case av en skole i Danmark. 

Rapporten er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma MOE på vegne av Airmaster.

Konklusion

Analysen viser at den samlede CO2-belastningen for en desentral ventilasjonsløsning inkl. drift er 52% lavere enn en sentral VAV-løsning over en 25-årig periode.

Bidraget til CO2-belastningen fra den desentrale løsningen kommer utelukkende fra aggregatene, inntaket og avkast gjennom ytterveggen, samt elforbruk til drift og oppvarming. Den sentrale løsningen har også bidrag fra distribusjonskanaler, spjeld, armaturer og fjernvarme til oppvarming.

Betraktes ventilasjonsløsningene ekskl. drift er besparelsen ved den desentrale løsningen 42%.

Ses ventilasjonen i sammenheng med en hel bygning, viser analysen at den sentrale ventilasjonsløsningen inkl. driftsenergi utgjør 18% av den samlede CO2-belastningen, mens den desentrale løsningen er på 10%.

Utover dette viser analysen at det samlede materialforbruket faller med 50% ved å anvende en desentral løsning fremfor en sentral løsning1

1Resultater er baseret på baggrundsrapport udarbejdet af MOE A/S

Forutsetninger

Casen tar utgangspunkt i en 2630 m2 bygningsseksjon av en folkeskole fra 1960-tallet, hvor det er installert desentrale Airmaster enheter i 31 klasserom, ved en renovering. Dette sammenlignes med en fiktiv ventilasjonsløsning hvor klasserommene ventileres med sentral ventilasjon. Fordelings-kanaler og aggregat er for dette senarioet er da plassert på tak.

CO2-belastningen er estimert ut fra to livssyklus-vurderinger, som er basert på spesifikke material mengder for de to ventilasjonsløsningene, generiske materialdata fra den tyske Ökobau databasen, som er en database som anvendes i Danmark, og en referansebygning. Dette betyr at resultatet av analysen ikke er produkt spesifikk, men en generell betraktning av to ventilasjons-prinsipper med de undersøkte materialmengdene.

Analysen følger veiledningen til den nye frivillige bæredyktighetsklassen, men betraktnings-perioden er derimot fastlagt til aggregatenes estimerte levetid på 25 år

LCA CO2 ventilasjon
vekt ventilasjon

Hva er LCA?

  • Livssyklusvurdering – metode til vurdering av miljø og ressursforbruk
  • Internasjonalt anerkjent metode
  • Inkluderer hele livssyklusen
    • Fra råstoffutvikling
    • Til bruksfase
    • Og endt levetid og bortskaffelse
  • Den mest anvendte miljøpåvirkningen er utslipp av CO2
LCA analyse livssyklusvurdering miljø og ressursforbruk

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !